Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
18 grudnia (środa) 2019 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przygotowanie planu pracy na 2020r.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 – DRUK NR 2/XVI,

  2. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020 – DRUK NR 3/XVI,

  3. przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020 – DRUK NR 4/XVI,

  4. zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XVI,

  5. rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – DRUK NR 6/XVI:

   1. skarga z dnia 16 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 6/XVI,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XVI,

  6. rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, skutkującego uniemożliwieniem realizacji uchwały nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 7/XVI:

   1. skarga z dnia 25 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 7/XVI,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 7/XVI,

  7. rozpatrzenie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych – DRUK NR 8/XVI:

   1. skarga z dnia 18 listopada 2019 r. – materiał do DRUKU NR 8/XVI,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XVI.

 4. Kontrola legalności umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 5. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo-sportowej.

 6. Kontrola systemu świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacji opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.

 7. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz z audytów.

 8. Wolne wnioski i informacje.