Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. Uchwała Nr LXI.164.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gryfino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 
  2. Uchwała Nr CCXXXII.436.2020 z dnia 09 października 2020 roku w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino a pierwsze półrocze 2020 r.
  3. Uchwała Nr CLXXXVIII.352.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty w latach 2026-2030 kredytu zaciągniętego przez Miasto i Gminę Gryfino
  4. Uchwała Nr CI.220.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  5. Uchwała Nr XXIV.85.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Gryfino.
  6. Uchwała Nr XV.36.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Gryfino na 2020 r.
  7. Uchwała Nr CDXXXIII.797.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Gryfino na 2020 r.
  8. Uchwała Nr CDXXXIII.798.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Gryfino na 2020 r.
  9. Uchwała Nr CDXXXIII.799.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Gryfino.