Rok 2020
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2020-12-30   Rozporządzenie nr 14/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2020 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego   Nie 
2020-12-29   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych   Nie 
2020-12-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Drzenin na działkach nr 38 i 4/2, w obrębie Drzenin, gm. Gryfino   Nie 
2020-12-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew – jarzębów, z działki nr 21/139 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 68 - 80 w Gryfinie   Nie 
2020-12-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 30-40 w Gryfinie   Nie 
2020-12-17   Obwieszczenia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 2-10 w Gryfinie.   Nie 
2020-12-14   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino   Nie 
2020-12-14   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024   Nie 
2020-12-14   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.   Nie 
2020-12-10   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sobiemyśl   Nie 
2020-12-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2020-12-04   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Bezpieczna Gmina Gryfino poprzez rozwój Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej”   Nie 
2020-12-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/137 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 97-105 w Gryfinie.   Nie 
2020-12-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew z działki nr 217/11 obręb Gryfino 3, tj. przy ulicy Kościelnej 13-23 w Gryfinie.   Nie 
2020-12-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 21/139 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 68-80 w Gryfinie.   Nie 
2020-12-02   Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11-ego Listopada w Gryfinie.   Nie 
2020-11-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wydaniu decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działkach nr 29/11, 50/1, 50/2 obręb Nowe Czarnowo, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 04 kV wraz ze słupami oraz sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami   Nie 
2020-11-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Adama Asnyka w Gryfinie   Nie 
2020-11-20   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym organizacja wieczerzy wigilijnej”   Nie 
2020-11-20   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sobiemysl na działkach nr 13/3, 17/107, 17/108, 17/109, 17/110, 17/43, 17/46, 17/59, 23/1 w obrębie Sobiemyśl, gm. Gryfino.   Nie 
2020-11-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 2-10 w Gryfinie   Nie 
2020-11-16   Wojewoda Zachodniopomorski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - budowa ścieżki rowerowej ul. Jana Pawła II do ul. Leśnej w m. Wełtyń"   Nie 
2020-11-16   Wojewoda Zachodniopomorski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa w Gardnie"   Nie 
2020-11-16   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek SM Regalica o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/137 obręb Gryfino 4   Nie 
2020-11-12   Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej   Nie 
2020-10-29   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 29/11, 50/1 i 50/2 obręb Nowe Czarnowo, gm. Gryfino, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 04 kV wraz ze słupami oraz sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami.    Nie 
2020-10-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania ofert na sprzedaż drzew „na pniu” z wykonaniem ich wycinki z terenów stanowiących własność Gminy Gryfino   Nie 
2020-10-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „REGALICA” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 2-10 w Gryfinie   Nie 
2020-10-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11-ego Listopada w Gryfinie   Nie 
2020-10-26   Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra – Gryfino   Nie 
2020-10-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Adama Asnyka w Gryfinie   Nie 
2020-10-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że został zebrany niezbędny materiał dowodowy, na podstawie którego zostanie zmieniona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2020-10-20   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „ Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”   Nie 
2020-10-16   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w związku z informacją Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 222 „DUBET” z siedzibą przy ulicy Skalistej 12 w Szczecinie, dotyczącą planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021   Nie 
2020-10-13   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w związku z informacją Koła Łowieckiego ŻUBR dotyczącą planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021   Nie 
2020-10-13   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w związku z informacją Koła Łowieckiego ŁOŚ dotyczącą planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021   Nie 
2020-10-12   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamia o przeprowadzeniu 22 października 2020 r. wizji terenowej na działce nr 468 obręb Chwarstnica, gm. Gryfino w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2020-10-09   OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zmianami) w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli   Nie 
2020-10-09   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w związku z informacją Koła Łowieckiego dotyczącą planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021   Nie 
2020-10-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa – jarzęba pospolitego, z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4 oraz umorzeniu postępowania administracyjnego w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa nr 2, które nie rośnie w działce będącej własnością bądź w zasobach administracji Spółdzielni   Nie 
2020-10-07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11-go Listopada 30-42 w Gryfinie   Nie 
2020-10-05   Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie   Nie 
2020-10-01   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Adama Asnyka w Gryfinie   Nie 
2020-09-29   Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie   Nie 
2020-09-28   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dn. 28.09.2020   Nie 
2020-09-17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działkach nr 854, 850, 882, 891, 897, 905, 916, 920, 846, 941, 968, 965, 1004, 970, 1025, 966, 1074, 1102, 1166, 1219, 969, 1226 obręb Gryfino 4, polegającej na przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Gryfino - Żydowce   Nie 
2020-09-17   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra – Gryfino na działkach nr 854, 850, 847, 846, 1413, 1414, 1226, 535, 536 obręb Gryfino 4; dz. nr 39, 167/9, 167/3, 167/14, 167/8, 164 obręb Wełtyń II; dz. nr 171/5, 171/23, 171/22, 171/3, 172/2, 172/4, 174, 9, 16, 20, 21, 33, 222/1, 224/3, 223, 224/4, 254, 229/1, 229/2, 253, 228, 233 obręb Żórawie; dz. nr 10, 9, 6, 7, 15, 16, 18, 17/2, 148, 127/3, 147/2, 127/1, 93/2, 34, 33, 35/7, 35/6, 36, 125 obręb Żórawki; dz. nr 162/7, 279, 273/2, 280 obręb Gryfino 5 oraz o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem i wniesienia ewentualnych uwag   Nie 
2020-09-16   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kajakarstwie o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego”   Nie 
2020-09-16   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Profilaktyka po chorobie nowotworowej"   Nie 
2020-09-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11 Listopada w Gryfinie   Nie 
2020-09-11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie ścieżki rowerowej Wełtyń-Strefa Przemysłowa w Gardnie na działce 66/2 obręb Gardno, gm. Gryfino   Nie 
2020-09-11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie ścieżki rowerowej Wełtyń-Strefa Przemysłowa w Gardnie na działkach 25/1, 27/1, 28/1, 72/4 obręb Gardno, gm. Gryfino   Nie 
2020-09-11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie ścieżki rowerowej Wełtyń-Strefa Przemysłowa w Gardnie na działkach nr 14/1, 14/2, 62/4 obręb Gardno, gm. Gryfino   Nie 
2020-09-08   Informacja Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie   Nie 
2020-09-04   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie   Nie 
2020-09-02   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja V Memoriału Marka Zielonki w Piłce Ręcznej w Gryfinie"   Nie 
2020-09-02   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia dla SM "Regalica" na usunięcie 2 sztuk drzew - głogów, z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4.   Nie 
2020-08-21   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2020-08-21   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2020-08-21   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2020-08-21   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego   Nie 
2020-08-18   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu m-ki FSC Lublin   Nie 
2020-08-07   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Każdy może być sportowcem"   Nie 
2020-08-06   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek SM Regalica w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2020-08-06   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące zaplanowanego na 15 sierpnia 2020 r. polowania zbiorowego   Nie 
2020-08-05   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek SM Regalica w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew - głogów, przy ulicy Iwaszkiewicza 34   Nie 
2020-08-04   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód   Nie 
2020-08-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door – to – door”   Nie 
2020-07-31   Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne   Nie 
2020-07-31   Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2020 r.   Nie 
2020-07-31   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych   Nie 
2020-07-30   Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z 27 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2020-07-30   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 47/2020 z 27 lipca 2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra-Gryfino   Nie 
2020-07-28   KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lipca 2020 roku   Nie 
2020-07-20   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2020-07-08   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino   Nie 
2020-07-07   Informacja Państwowych Gospodarstw Wodnych   Nie 
2020-07-07   Informacja dla wyborców niepełnosprawnych   Nie 
2020-07-06   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja Triathlonowego obozu szkoleniowego"   Nie 
2020-07-03   Informacja Państwowych Gospodarstw Wodnych    Nie 
2020-07-02   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania   Nie 
2020-06-29   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie   Nie 
2020-06-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew - głogów, z działaki nr 728/19, obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 30-40 w Gryfinie   Nie 
2020-06-16   Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.   Nie 
2020-06-19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 czerwca 2020 r. o ponownym, drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Nie 
2020-06-16   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Pokazowe zawody Aikido pn."Krzewimy kulturę""   Nie 
2020-06-08   Ogłoszenie dotyczące wyznaczonego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę   Nie 
2020-06-03   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 29/8, 29/9, 29/10, 38/1, 35/1 w obr. Nowe Czarnowo, polegającej na budowie zewnętrznej linii zasilającej dla stacji METEO przy drodze krajowej nr 31   Nie 
2020-05-29   Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologicznych-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Szczecina   Nie 
2020-05-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2020-05-25   KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO   Nie 
2020-05-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 10/6 obr. Gryfino 4 tj. przy ul. Krasińskiego 84-110 w Gryfinie   Nie 
2020-05-19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi i przekwalifikowaniu na średnie ciśnienie   Nie 
2020-05-04   Rozporządzenie Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.   Nie 
2020-05-04   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzenia kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków do ziemi   Nie 
2020-04-22   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn90/63 PE na działkach nr 135/2 i 149 w obrębie Radiszewo   Nie 
2020-04-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2020-03-27   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV oraz rozbiórce jednotorowej linii 220 kV   Nie 
2020-03-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 3.   Nie 
2020-03-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania zmiany decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 298/3, obręb Chwarstnica   Nie 
2020-03-23   Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.   Nie 
2020-03-17   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 10 marca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie o ustanowienie strefy ochronnej   Nie 
2020-03-17   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 10 marca 2020 r. w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzrnia wodnego   Nie 
2020-03-13   Odwołana kwalifikacja wojskowa   Nie 
2020-03-11   Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa   Nie 
2020-03-04   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - świerka, z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4, tj. przy ul. Z. Krasińskiego 57-65 w Gryfinie   Nie 
2020-03-02   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2020.    Nie 
2020-02-27   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 14/1, 14/2, 27/2, 40, 62/2, 62/3, 70/2 w obrębie Gardno, polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Żelisławieckiej, ul. Niepodległości i ul. Pyrzyckiej   Nie 
2020-02-25   Badanie opinii na temat stopnia zadowolenia z jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie    Nie 
2020-02-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244   Nie 
2020-02-24   Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego   Nie 
2020-02-21   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2020-02-19   INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 ROKU   Nie 
2020-02-14   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 11 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych   Nie 
2020-02-14   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki   Nie 
2020-02-12   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na usługę wodnokanalizacyjną na wprowadzenie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków komunalnych   Nie 
2020-02-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa - świerka z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Z. Krasińskiego 57-65 w Gryfinie   Nie 
2020-02-11   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew - sumaków octowców, z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 50 w Gryfinie   Nie 
2020-02-04   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.   Nie 
2020-01-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244   Nie 
2020-01-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   Nie 
2020-01-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   Nie 
2020-01-16   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająca na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków przemysłowych   Nie 
2020-01-16   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej   Nie 
2020-01-16   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   Nie 
2020-01-14   Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2020-01-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino - Gryfino Nabrzeże wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Nie 
2020-01-10   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 30/1, obręb ewidencyjny Nowe Czarnowo   Nie 
2020-01-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244   Nie 
2020-01-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew - sumaków octowców, z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 50 w Gryfinie   Nie