Akty prawa miejscowego 2020r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2020 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR XVII/142/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 stycznia 2020 r. poz. 458
2. UCHWAŁA NR XVIII/156/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 lutego 2020 r. poz. 977
3. UCHWAŁA NR XVIII/159/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 lutego 2020 r. poz. 978
4. UCHWAŁA NR XVIII/161/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Dz. Urz. Woj. Zach. z 25 lutego 2020 r. poz. 1035
5. UCHWAŁA NR XX/169/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.  z 24 czerwca 2020 r. poz. 2999
6. UCHWAŁA NR XX/170/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach.  z 24 czerwca 2020 r. poz. 3000
7. UCHWAŁA NR XXI/171/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia `Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2020 r.` Dz. Urz. Woj. Zach.  z 24 czerwca 2020 r. poz. 2991
8. UCHWAŁA NR XXI/172/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2020 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 4 czerwca 2020 r. poz. 2683
9. UCHWAŁA NR XXI/175/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 czerwca 2020 r. poz. 2583
10. UCHWAŁA NR XXI/176/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 czerwca 2020 r. poz. 2584
11. UCHWAŁA NR XXII/181/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 czerwca 2020 r. poz. 3110
12. UCHWAŁA NR XXII/185/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 czerwca 2020 r. poz. 3111
13. UCHWAŁA NR XXIII/187/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Dz. Urz. Woj. Zach. z 3 września 2020 r. poz. 3950
14. UCHWAŁA NR XXIII/189/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 sierpnia 2020 r. poz.3753
15. UCHWAŁA NR XXIV/197/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 października 2020 r. poz. 4383
16. UCHWAŁA NR XXIV/205/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 września 2020 r. poz.4121
17. UCHWAŁA NR XXIV/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2020/202 Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 września 2020 r. poz. 4123
18. UCHWAŁA NR XXIV/207/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 3 września 2020 r. poz.3948
19. UCHWAŁA NR XXV/211/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 września 2020 r. poz. 4283
20. UCHWAŁA NR XXV/213/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki Dz. Urz. Woj. Zach.
z 20 października 2020 r. poz. 4574
21. UCHWAŁA NR XXVI/218/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 12 listopada 2020 r. poz. 5000
22. UCHWAŁA NR XXVI/219/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 12 listopada 2020 r. poz. 5001
23. UCHWAŁA NR XXVI/220/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 12 listopada 2020 r. poz. 5003
24. UCHWAŁA NR XXVI/221/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”

Dz. Urz. Woj. Zach. z 3 grudnia 2020 r. poz. 5372

25. UCHWAŁA NR XXVI/222/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Zach. z 3 grudnia 2020 r. poz. 5373
26. UCHWAŁA NR XXVI/223/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 listopada 2020 r. poz. 5004
27. UCHWAŁA NR XXVI/224/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 listopada 2020 r. poz. 5005
28. UCHWAŁA NR XXVI/225/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.z 12 listopada 2020 r. poz. 5006
29. UCHWAŁA NR XXVII/229/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 grudnia 2020 r. poz. 5301
30. UCHWAŁA NR XXVII/231/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok
Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 grudnia 2020 r. poz. 5302
31. UCHWAŁA NR XXIX/233/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok
Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2020 r. poz. 5889
32. UCHWAŁA NR XXVIII/235/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok
Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 stycznia 2021 r. poz. 9
33. UCHWAŁA NR XXVIII/239/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino
Dz. Urz. Woj. Zach. 
z 4 lutego 2021 r.
poz. 595
34. UCHWAŁA NR XXVIII/240/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad sprawienia przez Gminę Gryfino pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych
Dz. Urz. Woj. Zach. 
z 4 lutego 2021 r.
poz. 596
35. UCHWAŁA NR XXVIII/243/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Dz. Urz. Woj. Zach. 
z 4 lutego 2021 r.
poz. 597
36. UCHWAŁA NR XXVIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 stycznia 2021 r. poz. 11