Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 10 marca (wtorek) 2020 r. godz. 830

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wypracowanie wniosków do aktualizacji harmonogramu budowy dróg.
  3. Wolne wnioski i informacje.