Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
15 maja (piątek) 2020 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. Prace nad projektami uchwał w sprawie:
  1. Podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – DRUK NR 1/XX.
  2. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę NR XLI/512/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino – DRUK NR 2/XX.
  3. Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – DRUK NR 3/XX.
  4. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/564/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – DRUK NR 4/XX.
  5. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez  Gminę Gryfino – DRUK NR 5/XX.
  6. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – DRUK NR 6/XX.
 3. Wolne wnioski i informacje.