Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
27 maja (środa) 2020 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 16/19.
 2. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2019 r. – DRUK NR 1/XXI.
 3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie w 2019 r. – DRUK NR 2/XXI.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2019 i przedstawienie potrzeb na rok 2020 – DRUK NR 3/XXI.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 – DRUK NR 4/XXI.
 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2019 r. – DRUK NR 5/XXI.
 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2020 r. – DRUK NR 6/XXI,
  2. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2020 – DRUK NR 7/XXI,
  3. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 – DRUK NR 8/XXI,
  4. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 9/XXI,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w ? części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino – DRUK NR 10/XXI.
  6. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK NR 11/XXI,
  7. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 12/XXI.
 8. Ocena wydatków na budowę i remonty infrastruktury drogowej w roku 2019.
 9. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.
 10. Kontrola zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.
 11. Wolne wnioski i informacje.