Materiały na sesję

gg

 

 • DRUK NR 1/XXII - Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.
 • DRUK NR 2/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.
 • DRUK NR 3/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ? części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 4/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 5/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działce gminnej nr 182/2 w obrębie Mielenko gmina Gryfino.
 • DRUK NR 6/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki.
 • DRUK NR 7/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gryfino.
 • DRUK NR 8/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030.
 • DRUK NR 9/XXII - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewybudowania drogi dojazdowej do miejscowości Steklinko i podjęcie uchwały.
 • DRUK NR 10/XXII - Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie i podjęcie uchwały.
 • DRUK NR 11/XXII - Pozostawienie bez rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem i podjęcie uchwały.
 • DRUK NR 12/XXII - Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Naukowej Biblioteki Publicznej w Gryfinie.