Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 22 czerwca (poniedziałek) 2020 r. godz. 900

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
  3. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” – DRUK NR 1/XXII.
  4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
    1. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 2/XXII;
    2. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ? części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XXII;
    3. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XXII;
    4. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działce gminnej nr 182/2 w obrębie Mielenko gmina Gryfino – DRUK NR 5/XXII;
    5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK NR 6/XXII;
    6. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 7/XXII;
    7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 – DRUK NR 8/XXII;
    8. rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewybudowania drogi dojazdowej do miejscowości Steklinko;
    9. rozpatrzenie skargi na Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie;
    10. pozostawienie bez rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem:
      1. petycja – materiał do DRUKU NR 11/XXII,
      2. podjęcie uchwały – DRUK NR 11/XXII.
    11. zamiaru likwidacji Filii Naukowej Biblioteki Publicznej w Gryfinie – DRUK NR 12/XXII.
  5. Wolne wnioski i informacje.