Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
18 sierpnia (piątek) 2020 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie na lata 2018-2022 – DRUK NR 1/XXV,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnych współużytkowników wieczystych – DRUK NR 2/XXV,
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 3/XXV.
 4. Dyskusja na temat aktualnego stanu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki.
 5. Zagospodarowanie gminnych pustostanów, a w szczególności Pałacyk pod Lwami, budynek po byłej Komendzie Powiatowej Policji, budynek po Powiatowym Urzędzie Pracy, budynek przepompowni ( komisja wyjazdowa).
 6. Stan techniczny cmentarzy gminnych oraz kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (komisja wyjazdowa).
 7. Wolne wnioski i informacje.