Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 23 listopada (poniedziałek) 2020 r. godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2019/2020 – DRUK NR 1/XXVII.
 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych – DRUK NR 2/XXVII.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK NR 3/XXVII,
  2. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK NR 4/XXVII,
  3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – DRUK NR 5/XXVII,
  4. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/XXVII,
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie – DRUK NR 7/XXVII,
  6. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 – DRUK NR 8/XXVII.
 5. Wolne wnioski i informacje.