Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na wspólnym posiedzeniu
w dniu 7 grudnia (poniedziałek) 2020 r. godz. 9:00

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030 – DRUK NR 2/XXVIII
  2. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok – DRUK NR 3/XXVIII
  3. przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok – DRUK NR 4/XXVIII
  4. zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XXVIII
  5. sprawienia przez Gminę Gryfino pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych – DRUK NR 6/XXVIII

IV. Wolne wnioski i informacje.