Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
22 stycznia (piątek) 2021 r. godz. 815

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 21/20.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – DRUK NR 1/XXXI.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. Przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2020 roku – DRUK NR 2/XXXI.

  2. Rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie:

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 3/XXXI,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 3/XXXI.

  3. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno– DRUK NR 4/XXXI.

  4. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 5/XXXI.

  5. Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Gryfino, Chlebowo i Nowe Czarnowo – DRUK NR 6/XXXI.

  6. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 7/XXXI.

  7. Uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 8/XXXI.

  8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie – DRUK NR 9/XXXI.

  9. Przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 10/XXXI.

  10. Przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – DRUK NR 11/XXXI

 4. Wolne wnioski i informacje.