Akty prawa miejscowego 2021r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2021 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR XXXI/255/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2 marca 2021 r.  poz. 908
2. UCHWAŁA NR XXXII/261/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach.
z 30 marca 2021 r. poz. 1292

Dz. Urz. Woj. Zach.
z 30 marca 2021 r. poz. 1293
(Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.79.2021.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 3. i §4 uchwały)

3. UCHWAŁA NR XXXII/264/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 marca 2021 r. poz. 917
4. UCHWAŁA NR XXXIII/269/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 31 marca 2021 r. poz. 1335
5. UCHWAŁA NR XXXIII/270/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 1654
6. UCHWAŁA NR XXXIII/271/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021” Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 1656
7. UCHWAŁA NR XXXIII/272/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia `Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2021 r.” Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 1657
8. UCHWAŁA NR XXXIV/277/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2021 Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 maja 2021 r.
poz. 2231
9. UCHWAŁA NR XXXIV/279/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 maja 2021 r. poz. 1983
10. UCHWAŁA NR XXXV/281/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 czerwca 2021 r. poz. 2389
11. UCHWAŁA NR XXXV/282/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 czerwca 2021 r. poz. 2390
12. UCHWAŁA NR XXXV/284/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności przypadających gminie Gryfino oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Dz. Urz. Woj. Zach.
z 24 czerwca 2021 r.
poz. 2834
13. UCHWAŁA NR XXXV/285/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Dz. Urz. Woj. Zach.
z 24 czerwca 2021 r.
poz. 2836
14. UCHWAŁA NR XXXV/286/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach.
z 30 czerwca 2021 r.
poz. 2906
15. UCHWAŁA NR XXXV/287/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Dz. Urz. Woj. Zach.
z 17 czerwca 2021 r.
poz. 2658
16. UCHWAŁA NR XXXVI/292/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 15 czerwca 2021 r.
poz. 2573
17. UCHWAŁA NR XXXVII/296/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 28 czerwca 2021 r.
poz. 2860
18. UCHWAŁA NR XXXVII/297/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 28 czerwca 2021 r.
poz. 2862
19. UCHWAŁA NR XXXVII/298/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 28 czerwca 2021 r.
poz. 2863
 
20. UCHWAŁA NR XXXVII/302/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pniewo Dz. Urz. Woj. Zach.
z 21 lipca 2021 r.
poz. 3283
21. UCHWAŁA NR XXXVII/304/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2021/2022 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 21 lipca 2021 r.
poz. 3310
22. UCHWAŁA NR XXXIX/308/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 9 sierpnia 2021 r.
poz. 3571
23. UCHWAŁA NR XL/315/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz. Urz. Woj. Zach.
z 30 września 2021 r.
poz. 3999
24. UCHWAŁA NR XL/320/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 1 września 2021 r.
poz. 3748
25. UCHWAŁA NR XL/322/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 października 2021 r.
poz. 4128

Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 października 2021 r.
poz. 4129
(Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.294.2021.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2021 r. stwierdzające nieważność  § 21. Załącznika do uchwały)
26. UCHWAŁA NR XLI/326/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 5 października 2021 r.
poz. 4120
27. UCHWAŁA NR XLII/328/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustanowienia powierzchniowego pomnika przyrody `Krzywy Las`

Dz. Urz. Woj. Zach.
z 29 listopada 2021 r.
poz.5062

28. UCHWAŁA NR XLII/329/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino” Dz. Urz. Woj. Zach.
z 29 listopada 2021 r.
poz. 5063
29. UCHWAŁA NR XLII/331/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Gryfinie przy ul. Jana Pawła II Dz. Urz. Woj. Zach.
z 29 listopada 2021 r.
poz. 5065
30. UCHWAŁA NR XLII/332/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 4 listopada 2021 r.
poz. 4651
31. UCHWAŁA NR XLIII/333/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 14 grudnia 2021 r.
poz. 5543
32. UCHWAŁA NR XLIII/336/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże Dz. Urz. Woj. Zach.
z 14 grudnia 2021 r.
poz. 5544
33. UCHWAŁA NR XLIII/338/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 1 grudnia 2021 r.
poz. 5198
34. UCHWAŁA NR XLIII/339/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/222/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach.
z 14 grudnia 2021 r.
poz. 5545
35. UCHWAŁA NR XLIII/340/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gryfino w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi Dz. Urz. Woj. Zach.
z 14 grudnia 2021 r.
poz. 5546
36. UCHWAŁA NR XLIII/341/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 1 grudnia 2021 r.
poz. 5200
37. UCHWAŁA NR XLIV/346/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 23 grudnia 2021 r.
poz. 5878
38. UCHWAŁA NR XLIV/348/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 23 grudnia 2021 r.
poz. 5881