Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
c.d. XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 1300
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

XV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2021/2022 – DRUK NR 12/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie  nr XXXII/198/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu – DRUK NR 13/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu – DRUK NR 14/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.

XVIII. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino 1/ dyskusja.

XIX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

  • uwagi i zapytania.

XX. Wolne wnioski i informacje.