Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 19 listopada (piątek) 2021r. godz. 815

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2020/2021 – DRUK NR 1/XLIII.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 – DRUK NR 2/XLIII,

  2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 8 w miejscowości Parsówek – DRUK NR 3/XLIII,

  3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych i osoby prawnej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/XLIII,

  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże – DRUK NR 5/XLIII,

  5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej poprawy stanu nawierzchni ul. Letniej w Gryfinie:

   1. petycja – materiał do DRUKU NR 6/XLIII,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XLIII.

  6. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7/XLIII,

  7. określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 8/XLIII,

  8. zmiany Uchwały Nr XXVI/222/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 9/XLIII,

  9. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gryfino w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – DRUK NR 10/XLIII,

  10. zmiany Uchwały Nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 11/XLIII.

 4. Omówienie problemów związanych z planowaniem przestrzennym oraz wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa budowlanego.

 5. Wolne wnioski i informacje.