Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z: XL i XLI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 1/XLIV

 1. odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o projekcie uchwały  budżetowej,
 2. odczytanie projektu uchwały,
 3. stanowiska komisji Rady,
 4. dyskusja,
 5. przedstawienie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza,
 6. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030 – DRUK NR 2/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok – DRUK NR 3/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok – DRUK NR 4/XLIV

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego – DRUK NR 5/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 6/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 8/XLIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XIII. Wolne wnioski i informacje.