Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z: XLVIII, L sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2021

 1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2021 – DRUK NR 1/LV,
 2. debata nad raportem:
  • wystąpienia radnych,
  • wystąpienia mieszkańców,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania – DRUK NR 1-1/LV,

V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2021 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino z zastrzeżeniami

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR  2/LV,
 2. sprawozdanie finansowe gminy Gryfino – DRUK NR 2-1/LV,
 3. stanowiska komisji,
 4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy  Gryfino za 2021 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  i Gminy Gryfino absolutorium za 2021 rok, z zastrzeżeniami,
 5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2021  rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2021” oraz „Sprawozdania finansowego gminy Gryfino za 2021 rok” – DRUK NR 2-2/LV,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino  absolutorium z zastrzeżeniami z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – DRUK NR  2-3/LV.

VI. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” – DRUK NR 3/LV

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 - DRUK NR 4/LV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 5/LV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla działki nr 104/4 w obrębie Pniewo – DRUK NR 6/LV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych, na ekologiczne źródła ciepła – DRUK NR 7/LV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nierównego traktowania osób prowadzących działalność na Targowisku Miejskim w Gryfinie – DRUK NR 8/LV

 1. skarga – materiał do DRUKU NR 8/LV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/LV.

XII. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska – DRUK NR 9/LV

 1. skarga - materiał do DRUKU NR 9/LV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały - DRUK NR 9/LV.

XIII. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczących utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej na Targowisku Miejskim w Gryfinie – DRUK NR 10/LV

 1. skarga - materiał do DRUKU NR 10/LV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 10/LV.

XIV. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pisma – DRUK NR 11/LV

 1. skarga - materiał do DRUKU NR 11/LV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały - DRUK NR 11/LV.

XV. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zmiany uchwały nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 1. petycja – materiał do DRUKU NR 12/LV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały - DRUK NR 12/LV.

XVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Wolne wnioski i informacje.