Akty prawa miejscowego 2023r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2023 r.
L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR LXVII/466/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym Dz. Urz. Woj. Zach. 6 lutego 2023 r. poz. 963
2. UCHWAŁA NR LXVII/467/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 6 lutego 2023 r. poz. 965
3. UCHWAŁA NR LXVII/468/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Dz. Urz. Woj. Zach. 6 lutego 2023 r. poz. 968
4. UCHWAŁA NR LXVII/469/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Dz. Urz. Woj. Zach. 6 lutego 2023 r. poz. 970
5. UCHWAŁA NR LXVII/470/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 6 lutego 2023 r. poz. 972
6. UCHWAŁA NR LXVII/474/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 6 lutego 2023 r. poz. 973
7. UCHWAŁA NR LXVIII/477/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 13 marca 2023 r. poz. 1702
8. UCHWAŁA NR LXVIII/481/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz. Urz. Woj. Zach. 13 marca 2023 r. poz. 1703
9. UCHWAŁA NR LXVIII/482/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców i opiekunów Dz. Urz. Woj. Zach. 13 marca 2023 r. poz. 1704
10. UCHWAŁA NR LXVIII/483/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej i powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Gryfino Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. Dz. Urz. Woj. Zach. 13 marca 2023 r. poz. 1705
11. UCHWAŁA NR LXIX/485/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 7 kwietnia 2023 r. poz. 2300
12. UCHWAŁA NR LXIX/488/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/480/23 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. 8 maja 2023 r. poz. 2884
13. UCHWAŁA NR LXIX/489/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia `Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2023 r.” Dz. Urz. Woj. Zach. 7 kwietnia 2023 r. poz. 2302
14. UCHWAŁA NR LXX/492/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2023 Dz. Urz. Woj. Zach. 5 maja 2023 r. poz. 2867
15. UCHWAŁA NR LXX/496/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 5 maja 2023 r. poz. 2868
16. UCHWAŁA NR LXX/497/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 5 maja 2023 r. poz. 2869
17. UCHWAŁA NR LXXI/499/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 5 czerwca 2023 r. poz. 3290
18. UCHWAŁA NR LXXI/501/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 5 czerwca 2023 r. poz. 3291
19. UCHWAŁA NR LXXII/506/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu określającego zasady tego handlu Dz. Urz. Woj. Zach. 6 lipca 2023 r. poz. 3819
20. UCHWAŁA NR LXXII/508/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 6 lipca 2023 r. poz. 3820
21. UCHWAŁA NR LXXII/511/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/346/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 6 lipca 2023 r. poz. 3821
22. UCHWAŁA NR LXXIII/513/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 21 lipca 2023 r. poz. 4182
23. UCHWAŁA NR LXXIII/515/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia opłaty oraz „Regulaminu korzystania z toalety publicznej przy ul. Parkowej w Gryfinie” Dz. Urz. Woj. Zach. 21 lipca 2023 r. poz. 41841
24. UCHWAŁA NR LXXIV/522/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 7 września  2023 r. poz. 4779
25. UCHWAŁA NR LXXIV/523/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 8 września  2023 r. poz. 4785
26. UCHWAŁA NR LXXV/525/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe Dz. Urz. Woj. Zach. 10 września  2023 r. poz. 5416
27. UCHWAŁA NR LXXV/526/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 10 września  2023 r. poz. 5017
28. UCHWAŁA NR LXXV/529/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 10 września  2023 r. poz. 5418
29. UCHWAŁA NR LXXV/532/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 10 września  2023 r. poz. 5419
30. UCHWAŁA NR LXXVI/536/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów. Dz. Urz. Woj. Zach. 7 listopada  2023 r. poz. 5749
31. UCHWAŁA NR LXXVI/537/2023 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 7 listopada  2023 r. poz. 5775
32. UCHWAŁA NR LXXVII/539/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024 Dz. Urz. Woj. Zach. 11 grudnia  2023 r. poz. 6750
33. UCHWAŁA NR LXXVII/541/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Targowiska Miejskiego w Gryfinie” Dz. Urz. Woj. Zach. 11 grudnia  2023 r. poz. 6752
34. UCHWAŁA NR LXXVII/542/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Dz. Urz. Woj. Zach. 11 grudnia  2023 r. poz. 6754
35. UCHWAŁA NR LXXVII/543/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Dz. Urz. Woj. Zach. 11 grudnia  2023 r. poz. 6755
36. UCHWAŁA NR LXXVII/547/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 11 grudnia  2023 r. poz. 6756
37. UCHWAŁA NR LXXVIII/549/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie gminy Gryfino na rok 2024 Dz. Urz. Woj. Zach. 5 stycznia 2024 r. poz. 140
38. UCHWAŁA NR LXXVIII/550/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 5 stycznia 2024 r. poz. 141
39. UCHWAŁA NR LXXVIII/554/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 Dz. Urz. Woj. Zach. 5 stycznia 2024 r. poz. 142
40. UCHWAŁA NR LXXVIII/555/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Dz. Urz. Woj. Zach. 5 stycznia 2024 r. poz. 143
41. UCHWAŁA NR LXXVIII/556/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 5 stycznia 2024 r. poz. 145
42. UCHWAŁA NR LXXVIII/557/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 5 stycznia 2024 r. poz. 146
43. UCHWAŁA NR LXXVIII/558/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 5 stycznia 2024 r. poz. 147
44. UCHWAŁA NR LXXVIII/559/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej i powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Gryfino Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dz. Urz. Woj. Zach. 5 stycznia 2024 r. poz. 148
45. UCHWAŁA NR LXXVIII/561/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Gryfinie. Dz. Urz. Woj. Zach. 5 stycznia 2024 r. poz. 149