Materiały na sesję

 • DRUK NR 1/LXVIII - Informacja na temat Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – struktura organizacyjna, finansowy bilans przejęcia OSiR, perspektywy, koncepcje realizacji zadań statutowych.
 • DRUK NR 2/LXVIII - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2021 roku.
 • DRUK NR 3/LXVIII - Informacja o wynagrodzeniach w placówkach oświatowych, w tym w szczególności koszty wynikające z Regulaminu wynagradzania nauczycieli w odniesieniu do poszczególnych składników wynagrodzenia i współfinansowania wynagrodzeń przez budżet Państwa i Gminę Gryfino w 2022 roku.
 • DRUK NR 4/LXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 5/LXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położnych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 6/LXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 7/LXVIII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok.
 • DRUK NR 8/LXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030.
 • DRUK NR 9/LXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gminnych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, z przeznaczeniem pod lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii- systemów fotowoltaicznych.
 • DRUK NR 10/LXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 11/LXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • DRUK NR 12/LXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców i opiekunów.
 • DRUK NR 13/LXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej i powierzania realizacji zadań własnych Gminy Gryfino Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 14/LXVIII - Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2020-2021.