Materiały na sesję

  • DRUK NR 1/LXIX - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w roku 2022 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok.
  • DRUK NR 2/LXIX - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2022 roku.
  • DRUK NR 3/LXIX - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej.
  • DRUK NR 4/LXIX - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok.
  • DRUK NR 5/LXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030.
  • DRUK NR 6/LXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Banie.
  • DRUK NR 7/LXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/480/23 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino.
  • DRUK NR 8/LXIX - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2023 r.”.
  • DRUK NR 9/LXIX - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w sołectwie Krzypnica.
  • DRUK NR 10/LXIX - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 1.