Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 marca 2023 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołu z LXVII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w roku 2022 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok – DRUK NR 1/LXIX

 • uwagi i zapytania

V. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2022 roku– DRUK NR 2/LXIX

 • uwagi i zapytania

VI. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej – DRUK NR 3/LXIX

 • uwagi i zapytania

VII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok DRUK NR 4/LXIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030– DRUK NR 5/LXIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Banie – DRUK NR 6/LXIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/480/23 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino – DRUK NR 7/LXIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2023 r.” – DRUK NR 8/LXIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w sołectwie Krzypnica – DRUK NR 9/LXIX

 1. skarga-materiał do DRUKU NR 9/LXIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały –DRUK NR 9/LXIX.

XIII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 1 – DRUK NR 10/LXIX

 1. wezwanie-materiał do DRUKU NR 10/LXIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 10/LXIX.

XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XV. Wolne wnioski i informacje.