Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 czerwca 2023 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołu z LXX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2022

 1.  przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2022 –DRUK NR 1/LXXII,
 2. debata nad raportem,
  • wystąpienia radnych,
  • wystąpienia mieszkańców,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania – DRUK NR 1-1/LXXII.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2022 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 2/LXXII,
 2. sprawozdanie finansowe gminy Gryfino – DRUK NR 2-1/LXXII,
 3. stanowiska komisji,
 4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2022 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium za 2022 rok,
 5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2022” oraz „Sprawozdania finansowego gminy Gryfino za 2022 rok” – DRUK NR 2-2/LXXII,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok – DRUK NR 2-3/LXXII

VI. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022” – DRUK NR 3/LXXII

 • uwagi i wnioski

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu garażu z przynależnym gruntem wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 4/LXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 5/LXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu określającego zasady tego handlu – DRUK NR 6/LXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1- DRUK NR 7/LXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 8/LXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 – DRUK NR 9/LXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK NR 10/LXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/346/21 rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 11/LXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 – DRUK NR 12/LXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Wolne wnioski i informacje.