Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/LXXIV - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK NR 2/LXXIV - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • DRUK NR 3/LXXIV - Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino – ocena finansowa i organizacyjna gminnego systemu za I półrocze 2023 roku.
 • DRUK NR 4/LXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • DRUK NR 5/LXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników.
 • DRUK NR 6/LXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.
 • DRUK NR 7/LXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 • DRUK NR 8/LXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gryfino.
 • DRUK NR 9/LXXIV - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok.
 • DRUK NR 10/LXXIV - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030.
 • DRUK NR 11/LXXIV - Rozpatrzenie skargi na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego po wyroku eksmisyjnym.
 • DRUK NR 12/LXXIV - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wystawiania zawyżonych faktur za energię elektryczną oraz braku informacji w tej sprawie.