Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 31 sierpnia 2023 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołów z: LXXI, LXXII, LXXIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 1/LXXIV

 • uwagi i zapytania

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 2/LXXIV

 • uwagi i zapytania

VI. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino – ocena finansowa i organizacyjna gminnego systemu za I półrocze 2023 roku – DRUK NR 3/LXXIV

 • uwagi i zapytania

VII. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 4/LXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK NR 5/LXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 6/LXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 7/LXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gryfino – DRUK NR 8/LXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 9/LXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 – DRUK NR 10 LXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Rozpatrzenie skargi na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego po wyroku eksmisyjnym - DRUK NR 11/LXXIV

 1. skarga – materiał do DRUKU NR 11/LXXIV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 11/LXXIV.

XV. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wystawiania zawyżonych faktur za energię elektryczną oraz braku informacji w tej sprawie – DRUK NR 12/LXXIV

 1. skarga – materiał do DRUKU NR 12/LXXIV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 12/LXXIV.

XVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Wolne wnioski i informacje.