Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/LXXV - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok,
  • DRUK NR 2/LXXV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu,
  • DRUK NR 3/LXXV - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino,
  • DRUK NR 4/LXXV - Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Miasto Szczecin z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • DRUK NR 5/LXXV - Wybór ławników na kadencję lat 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Gryfinie,
  • DRUK NR 6/LXXV - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino,
  • DRUK NR 7/LXXV - Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe,
  • DRUK NR 8/LXXV - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino