Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LXXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 1 lutego 2023 r. godz. 1000

 I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołów z: LXXVII, LXXIX sesji.
II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w roku 2023 – DRUK NR 1/LXXX

 • uwagi i zapytania.
V. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2023 roku – DRUK NR 2/LXXX
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
VI. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku) – DRUK NR 3/LXXX.
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
VII. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gryfino porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2024 - 2025 – DRUK NR 4/LXXX.
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
VIII. Projekt uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie obiektu sakralnego w roku 2024 – DRUK NR 5/LXXX.
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
IX. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym lub treningowym – DRUK NR 6/LXXX.
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
X. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich,  ich wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania takich usług – DRUK NR 7/LXXX.
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
XI. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 2 – DRUK NR 8/LXXVIII.
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
XII. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 5 – DRUK NR 9/LXXX.
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
XIII. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego po wyroku eksmisyjnym – DRUK NR 10/LXXX.
 1. skarga-materiał do DRUKU NR 10/LXXX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.
XIV. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok - DRUK NR 11/LXXX
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2024-2030 - DRUK NR 12/LXXX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 1. uwagi i zapytania.

XVII Wolne wnioski i informacje.