Akty prawa miejscowego 2024r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2024 r.
L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR LXXX/566/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym lub treningowym Dz. Urz. Woj. Zach. 13 lutego 2024 r. poz. 982
2. UCHWAŁA NR LXXX/567/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonywania takich usług Dz. Urz. Woj. Zach. 13 lutego 2024 r. poz. 983
3. UCHWAŁA NR LXXX/571/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 13 lutego 2024 r. poz. 984
4. UCHWAŁA NR LXXX/573/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie nadania gryfińskiemu nabrzeżu imienia Polaków spod znaku Rodła Dz. Urz. Woj. Zach. 13 lutego 2024 r. poz. 985
5. UCHWAŁA NR LXXXI/574/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 11 marca 2024 r. poz. 1530
6. UCHWAŁA NR LXXXI/580/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania imienia „Rondo imienia Stanisława Rzeszowskiego” rondu położonemu w Gryfinie u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego, Flisaczej i Grunwaldzkiej. Dz. Urz. Woj. Zach. 11 marca 2024 r. poz. 1531
7. UCHWAŁA NR LXXXI/581/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 11 marca 2024 r. poz. 1532
8. UCHWAŁA NR LXXXII/587/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2024 Dz. Urz. Woj. Zach. 4 kwietnia 2024 r. poz. 1927
9. UCHWAŁA NR LXXXII/588/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia `Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2024 r. Dz. Urz. Woj. Zach. 4 kwietnia 2024 r. poz. 1930
10. UCHWAŁA NR LXXXII/590/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 4 kwietnia 2024 r. poz. 1931
11. UCHWAŁA NR LXXXII/591/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 4 kwietnia 2024 r. poz. 1933
12. UCHWAŁA NR LXXXII/594/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja Dz. Urz. Woj. Zach. 4 kwietnia 2024 r. poz. 1934
13. UCHWAŁA NR LXXXII/595/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/557/23 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 4 kwietnia 2024 r. poz. 1935
14. UCHWAŁA NR II/19/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 3 czerwca 2024 r. poz. 2866
15. UCHWAŁA NR II/20/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 3 czerwca 2024 r. poz. 2867
16. UCHWAŁA NR II/21/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 3 czerwca 2024 r. poz. 2869
17. UCHWAŁA NR II/22/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 3 czerwca 2024 r. poz. 2871
18. UCHWAŁA NR II/24/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 3 czerwca 2024 r. poz. 2872
19. UCHWAŁA NR IV/29/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia `Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok` oraz `Sprawozdania finansowego gminy Gryfino za 2023 rok`.  
20. UCHWAŁA NR IV/30/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok.  
21. UCHWAŁA NR IV/33/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.  
22. UCHWAŁA NR IV/40/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino.  
23. UCHWAŁA NR IV/42/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla Seniorów „Złota Rączka”.  
24. UCHWAŁA NR IV/43/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gryfino Placówki Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej i włączenia do struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.  
25. UCHWAŁA NR IV/44/24 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gryfino.