Przyjęcie zgłoszenia stwierdzenia obecności inwazyjnego gatunku obcego (igo) w środowisku

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK I/8

16.04.2024 r.

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA STWIERDZENIA OBECNOŚCI INWAZYJNEGO GATUNKU OBCEGO (IGO) W ŚRODOWISKU
Podstawa prawna:
art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz.1589 ze zm.) 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. zgłoszenie stwierdzenia obecności inwazyjnego gatunku obcego (IGO) w środowisku  lub
 2. załączniki:
  • fotografia potwierdzająca obecność IGO w środowisku (w przypadku gdy została wykonana)

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przekazanie zgłoszenia odpowiedniemu organowi:

 1. niezwłocznie po jego otrzymaniu - w przypadku gdy dotyczy ono IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, podlegającego szybkiej eliminacji;
 2. w terminie 7 dni od końca kwartału, w którym je otrzymał - w przypadku gdy dotyczy ono IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionego na szeroką skalę.

Dalsza procedura związana z ustaleniem podmiotu władającego nieruchomością oraz nakazaniem przeprowadzenia działań zaradczych – zgodnie z ustawą dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz.1589 ze zm.).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK) – tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 214, 115, 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje

VI. UWAGI:
Zgłoszenia dokonuje się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności na elektroniczną skrzynkę podawczą lub za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, zgłaszający zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Burmistrz przekazuje otrzymane zgłoszenie w postaci elektronicznej, w formacie danych oraz zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, odpowiedniemu organowi:

 1. właściwemu dyrektorowi parku narodowego – gdy stwierdzenia obecności w środowisku IGO objętego tym zgłoszeniem dokonano na obszarze parku narodowego;
 2. właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego – gdy stwierdzenia obecności w środowisku IGO objętego tym zgłoszeniem dokonano na obszarze pasa technicznego poza obszarem parku narodowego;
 3. Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego – gdy stwierdzenia obecności w środowisku IGO objętego tym zgłoszeniem dokonano na obszarze morskim poza obszarem parku narodowego;
 4. właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska - gdy stwierdzenia obecności w środowisku IGO objętego tym zgłoszeniem dokonano na obszarach innych niż wskazane powyżej.

Zgłoszenie to przekazywane jest:

 1. niezwłocznie po jego otrzymaniu - w przypadku gdy dotyczy ono IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, podlegającego szybkiej eliminacji;
 2. w terminie 7 dni od końca kwartału, w którym je otrzymał - w przypadku gdy dotyczy ono IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionego na szeroką skalę.

Wskazane powyżej organy przeprowadzają działania zaradcze w stosunku do IGO podlegającego szybkiej eliminacji.

W przypadku IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę regionalny dyrektor ochrony środowiska informuje Burmistrza o wprowadzeniu do Rejestru IGO informacji o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, z wyłączeniem przypadku gdy stwierdzenie obecności w środowisku takiego IGO dotyczy IGO, wobec którego organem właściwym do przeprowadzenia działań zaradczych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor parku narodowego, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego albo dyrektor urzędu morskiego.
Po otrzymaniu wspomnianej informacji Burmistrz ustala podmiot władający odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych i informuje ten podmiot władający o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionego na szeroką skalę, oraz o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych wobec tego IGO, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz.1589 ze zm.).
W przypadku, w którym do przeprowadzenia działań zaradczych na nieruchomości, którą włada, zobowiązany zostanie podmiot będący osobą fizyczną albo inną niż państwowa osobą prawną, albo inną niż państwowa jednostką organizacyjną, niezwłocznie po otrzymaniu od Burmistrza informacji, o której mowa powyżej, podmiot ten może wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia działań zaradczych, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia tych działań we własnym zakresie, w szczególności ze względów finansowych.
W terminie 30 dni od otrzymania wspomnianego wniosku, Burmistrz, w drodze decyzji:

 1. wyraża zgodę na zwolnienie podmiotu władającego z przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę i przeprowadza te działania zaradcze za ten podmiot albo
 2. może odmówić przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę za podmiot władający, jeżeli:
  1. te działania zaradcze mają zostać przeprowadzone w stosunku do IGO, którego obecność w środowisku nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, lub
  2. eliminacja IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę nie wiąże się z kosztami wyższymi niż 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym podmiot władający otrzymał informację o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych, lub
  3. działania zaradcze dotyczą rośliny należącej do IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę, a powierzchnia zajmowana przez tę roślinę wynosi nie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości, na której stwierdzono obecność tej rośliny, lub
  4. podmiot ten nie wykazał, że nie ma możliwości przeprowadzenia tych działań zaradczych we własnym zakresie.
 3. odmawia przeprowadzenia tych działań zaradczych za podmiot władający, jeżeli obecność na nieruchomości, którą włada ten podmiot, IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę jest spowodowana wprowadzeniem tego IGO do środowiska przez podmiot władający będący wnioskodawcą.

Burmistrz może, na koszt podmiotu władającego, uprawnionego do wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia działań zaradczych, przeprowadzić działania zaradcze, w przypadku gdy podmiot ten nie wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o zwolnienie z przeprowadzenia działań zaradczych ani nie przeprowadził działań zaradczych we własnym zakresie w terminie roku od dnia otrzymania od Burmistrza informacji o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych. W takim przypadku Burmistrz, po przeprowadzeniu działań zaradczych określa, w drodze decyzji, wysokość kosztów przeprowadzenia tych działań zaradczych oraz sposób i termin ich uiszczenia.

Listę inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub dla Polski, podlegających szybkiej eliminacji oraz rozprzestrzenionych na szeroką skalę, zawierają odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2649).