AUDYT WEWNĘTRZNY (Symbol BAW)

  Audytor Wewnętrzny:  Anna Myśko

  tel. 91-416-20-11 wew. 229

  email: audyt@gryfino.pl

 
 1. Audyt Wewnętrzny wykonuje swoje zadania w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, które nie są zobowiązane do samodzielnego prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Do zadań Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
  1. sporządzanie planu audytu na rok następny, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach,
  2. prowadzenie audytu wewnętrznego, w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  3. prowadzenie audytu wewnętrznego, w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, poza rocznym planem audytu wewnętrznego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów,
  4. przekazywanie Burmistrzowi oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,
  5. prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności, mającej na celu wspieranie Burmistrza oraz kierownika jednostki organizacyjnej gminy w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej,
  6. wykonywanie czynności doradczych, na podstawie odrębnych przepisów,
  7. przedkładanie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach,
  8. prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zadań audytowych i akt audytu wewnętrznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.