REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (symbol BRP)

  Kierownik: Jakub Matura
  tel. 91-416-20-11 wew.
Do zadań Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej należą w szczególności:
 1. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z promocją gminy,
 2. podejmowanie działań w zakresie promocji gminy poprzez opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie,
 3. inicjowanie i inspirowanie własnych przedsięwzięć promocyjnych gminy oraz wspieranie promocyjne organizatorów imprez, odbywających się na terenie gminy,
 4. inicjowanie i realizacja przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku gminy, w szczególności związanych z udziałem w targach, prezentacjach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym,
 5. inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Gryfinie wśród mieszkańców gminy,
 6. współpraca promocyjna z mediami lokalnymi, regionalnymi oraz ogólnopolskimi,
 7. monitorowanie, opiniowanie i nadzór merytoryczny realizacji działań promocyjnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy Gryfino w celu kreowania spójnego wizerunku gminy,
 8. planowanie, koordynowanie i nadzór nad kampaniami informacyjnymi z udziałem gminy,
 9. inicjowanie, koordynowanie i realizacja działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań promocyjnych,
 10.  komunikacja wewnętrzna Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
 11. organizacja konferencji prasowych,
 12. obsługa reporterska wydarzeń gminnych,
 13. nadzorowanie jednolitej i spójnej linii graficznej publikacji o charakterze promocyjno-informacyjnym wydawanych przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne,
 14. opracowanie graficzne, redagowanie, zamawianie i dystrybucja materiałów reklamowych gadżetów promocyjnych, informatorów, kalendarzy, publikacji i wydawnictw własnych,
 15. prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej gminy,
 16. przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań itp.,
 17. opracowanie i wdrożenie zasad polityki informacyjnej w gminie Gryfino, w szczególności obejmującej sposób przygotowania i prezentacji treści informacyjnych w mediach tradycyjnych, społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych,
 18. prowadzenie obsługi prasowej i polityki informacyjnej urzędu w zakresie bieżących wydarzeń,
 19. prowadzenie strony internetowej gminy oraz profilu gminy w mediach społecznościowych,
 20. monitorowanie i analiza przekazów medialnych oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
 21. prowadzenie spraw związanych z używaniem przez wnioskujące podmioty herbu miasta oraz znaków graficznych zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Urzędu,