BIURO OBSŁUGI RADY (Symbol BOR)

  Kierownik: Alicja Kowalska

  tel. 91-416-20-11 wew.227

  mail: bor@gryfino.pl

          Do Biura Obsługi Rady w szczególności należy:

 1. obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej, jej komisji oraz klubów radnych,
 2. przygotowanie projektu Statutu Gminy i jego zmiany,
 3. prowadzenie: rejestrów uchwał Rady, protokołów z posiedzeń Rady i jej komisji, klubów oraz interpelacji i zapytań radnych, protokołów z posiedzeń Kolegium (sporządzanych na polecenie Burmistrza),
 4. zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem mandatu radnego,
 6. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa,
 7. prowadzenie wyodrębnionego zbioru uchwał Rady w sprawach utworzenia lub przystąpienia do związku międzygminnego, stowarzyszenia bądź umów partnerskich,
 8. prowadzenie zbiorów i udostępnianie do wglądu obywatelom: Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego,
 9. sporządzanie zbiorczego sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami,
 10. sporządzanie list wypłat diet radnym,
 11. organizacyjne i techniczne przygotowanie wyborów ławników do sądów powszechnych,
 12. współudział w wykonywaniu prac organizacyjnych związanych z wyborami samorządowymi,
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem gminy w związkach międzygminnych,
 14. prowadzenie spraw w zakresie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i przekazywanie w depozyt Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.