BIURO OBSŁUGI RADY (Symbol BOR)

  Kierownik: Alicja Kowalska

  tel. 91-416-20-11 wew.227

  mail: bor@gryfino.pl

          Do zadań Biura Obsługi Rady w szczególności należy:

 1. obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej, jej komisji oraz klubów radnych;
 2. przygotowanie projektu Statutu Gminy i jego zmiany;
 3. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, protokołów z posiedzeń Rady i jej komisji, klubów oraz interpelacji i zapytań radnych;
 4. zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów;
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem mandatu radnego;
 6. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa;
 7. prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej w sprawach utworzenia lub przystąpienia do związku międzygminnego, stowarzyszenia bądź umów partnerskich;
 8. sporządzanie zbiorczego sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami;
 9. sporządzanie list wypłat diet radnym;
 10. organizacyjne i techniczne przygotowanie wyborów ławników do sądów powszechnych,
 11. współudział w wykonywaniu prac organizacyjnych związanych z wyborami samorządowymi;
 12. prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem gminy w związkach międzygminnych;
 13. prowadzenie spraw w zakresie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i przekazywanie w depozyt Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 14. koordynowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Miejskiej.