WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA (Symbol BMP)

  Naczelnik Wydziału - Joanna Ekiert

  tel. 91-416-20-11 wew. 113

  mail: joanna.ekiert@gryfino.pl

 1. Wydział dzieli się na referaty:
  1. Referat Planowania Przestrzennego (symbol BMP.RP),
  2. Referat Ochrony Środowiska (symbol BMP.ROŚ).
 2. Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego należy w szczególności:
  1. sporządzanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. sporządzanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  3. sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (procedura administracyjna),
  4. opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
  5. przygotowanie analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego,
  6. prowadzenie procedur sporządzania/zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  7. prowadzenie procedur sporządzania/zmiany studium,
  8. współpraca z autorami projektów koncepcji urbanistycznych i zagospodarowania terenu,
  9. współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno – Architektoniczną w Gryfinie,
  10. sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń,
  11. opiniowanie dla innych komórek organizacyjnych zgodności projektowanych zamierzeń z planem miejscowym,
  12. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.
 3. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:
  1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
  2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż gminne
  3. prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia form ochrony przyrody,
  4. prowadzenie postępowań w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,
  5. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
  6. opracowywanie programów z zakresu ochrony środowiska oraz sprawozdań,
  7. bieżące utrzymanie gminnych urządzeń melioracji szczegółowych,
  8. prowadzenie mediacji w sprawie szkód w uprawach rolnych,
  9. opiniowanie planów łowieckich,
  10. opiniowanie projektów prac geologicznych,
  11. gospodarowanie lasami gminnymi,
  12. zatwierdzanie ugód właścicieli gruntów ustalających zmianę stanu wody na ich gruntach,
  13. udostępnianie informacji o środowisku,
  14. prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych,
  15. rozliczanie wydatkowania środków finansowych pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  16. prowadzenie edukacji ekologicznej,
  17. przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków,
  18. opracowywanie operatów wodno-prawnych,
  19. sporządzanie informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów Urzędu,
  20. naliczanie i wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.