WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (Symbol SKP)

Naczelnik Wydziału - Iwona Szymańska-Ciepłucha

  tel. 91-416-20-11 wew. 219

  mail: podatki@gryfino.pl

          Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Finansowo – Księgowym, wytycznych do opracowania budżetu gminy, zwłaszcza parametrów dotyczących dochodów budżetowych w oparciu o dane pochodzące projektów Głównego Urzędu Statystycznego, projektów Ministerstwa Finansów oraz o zmiany w przepisach podatkowych,
 2. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wysokości podatków lokalnych,
 3. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących stawek opłaty targowej,
 4. przygotowanie okresowych informacji o osiąganych dochodach, na podstawie miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywanie projektów zmian w budżecie, w części dotyczącej dochodów budżetowych,
 5. opracowanie harmonogramu wykonania dochodów budżetowych gminy,
 6. kontrola realizacji zaplanowanych dochodów,
 7. przygotowanie materiałów i opinii dotyczących udzielania przez Burmistrza ulg uznaniowych w podatkach i innych wierzytelnościach stanowiących dochód gminy,
 8. przygotowanie projektów decyzji dotyczących ulg uznaniowych,
 9. prowadzenie ewidencji księgowej należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych Gminy, windykacji tych należności oraz podejmowanie wszelkich działań w celu ich ściągnięcia,
 10. prowadzenie rozliczenia rachunkowo–kasowego inkasentów,
 11. opracowanie projektów programów pomocowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej,
 12. przygotowanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
 13. sporządzanie list podatników, którym udzielono ulg uznaniowych,
 14. ustalanie danych i wydawanie zaświadczeń wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 15. współpraca z: urzędami skarbowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, sądami - w zakresie dochodów własnych,
 16. prowadzenie postępowań w zakresie udzielania pomocy publicznej,
 17. prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.