WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (Symbol SKP)

Naczelnik Wydziału - Iwona Szymańska-Ciepłucha

  tel. 91-416-20-11 wew. 219

  mail: podatki@gryfino.pl

          Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

  1. wymierzanie należności podatkowych oraz opłat, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1997 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 14 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty skarbowej;
  2. prowadzenie spraw dotyczących udzielania przez Burmistrza ulg uznaniowych w podatkach i innych wierzytelnościach stanowiących dochód gminy;
  3. prowadzenie księgowości analitycznej należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych gminy oraz prowadzenie windykacji tych należności, a także podejmowanie innych działań w celu ich ściągnięcia;
  4. dokonywanie rozliczeń inkasentów i naliczanie im wynagrodzenia prowizyjnego;
  5. sporządzanie wykazów podmiotów, którym udzielono ulg uznaniowych oraz pomocy publicznej;
  6. prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;
  7. wydawanie indywidualnych interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego;
  8. sporządzanie cząstkowych sprawozdań z wykonania planu dochodów;
  9. bieżąca analiza realizacji dochodów zaplanowanych przez wydział.