WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (Symbol SEO)

  Naczelnik Wydziału: Beata Ludwiczak

  tel. 91-416-20-11 wew. 316

  mail: organizacyjny@gryfino.pl

          Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie Biura Obsługi Interesantów, w tym:
  1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i dekretowanie korespondencji i innych przesyłek oraz ich ekspedycja,
  2. udzielanie informacji o właściwościach merytorycznych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych gminy,
  3. obsługa urządzeń telekomunikacyjnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją Urzędu,
 3. obsługa organizacyjno-techniczna sekretariatów,
 4. opracowanie projektów regulaminów związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
 5. prowadzenie centralnej ewidencji: zarządzeń Burmistrza, rejestru skarg i wniosków, upoważnień/ pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza, wniosków o udzielenie informacji publicznej,
 6. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 7. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
 8. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu,
 9. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową,
 10. planowanie i realizowanie zakupów, zapewniających należyte funkcjonowanie Urzędu,
 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych stanowiących wyposażenie Urzędu oraz nadzór nad ich przemieszczaniem,
 12. prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki podręcznej,
 13. prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z wyborami, referendami ogólnokrajowymi i lokalnymi,
 14. organizowanie wspólnie z właściwym Zastępcą Burmistrza współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy,
 15. potwierdzanie własnoręczności podpisów obywateli w ramach udzielonego upoważnienia przez Burmistrza,
 16. ewidencjonowanie protokołów, wystąpień i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych Urzędu,
 17. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy,
 18. sporządzanie list wypłat diet sołtysom,
 19. utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze promocyjno-upominkowym i nadzór nad ich dystrybucją,
 20. przechowywanie dokumentacji związanej z nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi gminy.