WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (Symbol SEO)

  Naczelnik Wydziału: Beata Ludwiczak

  tel. 91-416-20-11 wew. 202

  mail: organizacyjny@gryfino.pl

          Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu;
 2. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu;
 3. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu;
 4. zapewnienie obsługi prawnej Urzędu;
 5. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją Urzędu;
 6. prowadzenie Biura Obsługi Interesantów, w tym:
  1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i dekretowanie korespondencji i innych przesyłek oraz ich ekspedycja;
  2. udzielanie informacji o właściwościach merytorycznych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych gminy;
  3. realizacja zadań związanych z dostarczaniem korespondencji Urzędu;
  4. obsługa tablic ogłoszeniowych Urzędu;
 7. obsługa organizacyjno-techniczna sekretariatu;
 8. prowadzenie centralnej ewidencji: zarządzeń Burmistrza, rejestru skarg, wniosków i petycji, upoważnień/pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza, wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 9. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych;
 10. prowadzenie archiwum zakładowego;
 11. prowadzenie ewidencji księgozbioru Urzędu;
 12. prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z wyborami powszechnymi, referendami ogólnokrajowymi i lokalnymi;
 13. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy;
 14. współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w tym:
  1. prowadzenie spraw związanych z wyborczymi zebraniami wiejskimi,
  2. przygotowywanie projektów statutów sołectw i ich zmian,
  3. udzielanie pomocy organizacyjno-technicznej organom jednostek pomocniczych,
  4. sporządzanie listy wypłat diet sołtysów,
 15. prowadzenie spraw związanych z katalogiem usług świadczonych w Urzędzie;
 16. potwierdzanie własnoręczności podpisów obywateli w ramach udzielonego upoważnienia przez Burmistrza;
 17. prowadzenie ankiet w zakresie badania zadowolenia interesanta;
 18. prowadzenie spraw z zakresu potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej;
 19. ewidencjonowanie protokołów, wystąpień i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych Urzędu;
 20. przechowywanie dokumentacji związanej z nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi gminy;
 21. obsługa przyjęć interesantów podczas cotygodniowych spotkań Burmistrza z interesantami;
 22. utrzymanie czystości i porządku w Urzędzie.