WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (Symbol SKF)

  Naczelnik Wydziału: Milena Świeboda

  tel. 91-416-20-11 wew. 228

  mail: finanse@gryfino.pl

           Do zadań Wydziału Finansowo – Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań,
 2. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej (Urzędu)
 3. prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Organu),
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych Urzędu,
 7. sporządzanie zbiorczych i łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
 8. prowadzenie obsługi kasowej,
 9. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 10. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej depozytu Urzędu,
 11. przygotowywanie wytycznych do opracowania projektu budżetu Rady Miejskiej i wieloletniej prognozy finansowej,
 12. opracowanie materiałów do projektu budżetu,
 13. przygotowanie projektu uchwały budżetowej,
 14. przygotowanie zarządzenia w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie,
 15. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 16. przygotowanie zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian budżetu,
 17. sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków budżetowych w powiązaniu z realizowanymi dochodami,
 18. przygotowanie projektów aktów normatywnych wewnętrznych Burmistrza dotyczących między innymi blokowania planowanych wydatków budżetowych, ustalania wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego,
 19. przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o realizacji planu instytucji kultury za pierwsze półrocze,
 20. przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu.