WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (Symbol BWG)

  Naczelnik Wydziału - Teresa Drążek

  tel. 91-416-20-11 wew. 401

  mail: teresa.drazek@gryfino.pl

  Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami należy  w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie spisów rolnych,
 2. nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych,
 3. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu lub prowadzeniu gospodarstw rolnych,
 4. wydawanie zaświadczeń o stanie majątku osób fizycznych,
 5. kontrola w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników,
 6. współpraca z rolnikami oraz instytucjami, których przedmiotem działania są sprawy dotyczące rolnictwa,
 7. wpisy, zmiany i wykreślenia w ewidencji działalności gospodarczej,
 8. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 9. ewidencja obiektów hotelarskich,
 10. wydawanie zezwoleń na handel alkoholem,
 11. ustalanie, dokonywanie zmiany i znoszenie urzędowych nazw miejscowości i ich części, nazw placów i ulic oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych,
 12. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,
 13. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd),
 14. nabywanie mienia na mocy ustaw szczególnych,
 15. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach podziału nieruchomości,
 16. ustalanie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości,
 17. przygotowanie dokumentacji dla urządzenia ksiąg wieczystych lub ich zmiany,
 18. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 19. regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 20. prowadzenie postępowania o wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne lub inne infrastrukturalne inwestycje gminne,
 21. prowadzenie postępowania w sprawach pierwokupu nieruchomości,
 22. ustalanie opłat za nieruchomości oraz ich aktualizacja, w tym udzielanie bonifikat osobom fizycznym od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.