WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH (Symbol BWS)

  Naczelnik  Wydziału: Grzegorz Jastrowicz

  tel. 91-416-20-11 wew. 450

  mail: grzegorz.jastrowicz@gryfino.pl

 1. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych dzieli się na referaty:
  1. Referat Edukacji (symbol BWS.RE),
  2. Referat Spraw Społecznych (symbol BWS.RS).
 2. Do zadań Referatu Edukacji należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z edukacją publiczną, w szczególności zadań leżących w kompetencjach organów samorządu gminnego, jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, w tym: weryfikacja i kontrola arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
  2. koordynowanie działań związanych z przyjmowaniem dzieci do przedszkoli,
  3. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
  4. prowadzenie postępowań związanych z nadaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego,
  5. przygotowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  6. prowadzenie spraw związanych ze statystyką oświatową,
  7. prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi placówkami oświatowymi,
  8. kontrola obowiązku nauki.
 3. Do zadań Referatu Spraw Społecznych należy w szczególności:
  1. prowadzenie, w zakresie nie zastrzeżonym dla innych podmiotów, zadań własnych gminy w zakresie: kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu,
  2. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, w tym pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych małych projektów,
  3. prowadzenie działań w ramach Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
  4. współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie funduszu sołeckiego,
  5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na organizację imprez masowych,
  6. prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi,
  7. koordynacja prac społecznie – użytecznych, w tym współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, rozliczanie osób wykonujących te prace,
  8. koordynacja współpracy krajowej i międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów z organizacjami, instytucjami i osobami z miast partnerskich,
  9. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wydatków związanych z realizacją zadań Wydziału,
  10. wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców w tym:
   1. inicjowanie akcji profilaktyki zdrowotnej mieszkańców,
   2. finansowanie rehabilitacji chorych ze schorzeniami zdrowotnymi,
  11. prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu w zakresie bieżących wydarzeń.