WYDZIAŁ EDUKACJI (Symbol BWE)

  Naczelnik  Wydziału: Grzegorz Jastrowicz

  tel. 91-416-20-11 wew. 450

  mail: grzegorz.jastrowicz@gryfino.pl

  Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:
 1. weryfikacja i kontrola arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, Szkoły Muzycznej oraz organizacji żłobka;
 2. koordynowanie działań związanych z przyjmowaniem dzieci do żłobka, przedszkoli oraz szkół;
 3. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia pracowników młodocianych;
 4. prowadzenie postępowań związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela;
 5. prowadzenie spraw związanych z regulaminem wynagradzania oraz regulaminem przyznawania nagród nauczycieli;
 6. prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej w tym nadawanie uprawnień dostępu do bazy SIO, bieżąca weryfikacja w bazach jednostek oświatowych prowadzonych/dotowanych przez Gminę Gryfino;
 7. prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi placówkami oświatowymi  i podmiotami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, w tym udzielanie i rozliczanie dotacji, kontrola podmiotów oraz prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 8. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Gryfino;
 9. kontrola obowiązku nauki, w tym wydawanie decyzji w sprawie obowiązku szkolnego;
 10. prowadzenie spraw związanych z granicami obwodów szkół;
 11. prowadzenie spraw związanych z konkursami na kandydatów na stanowiska dyrektorów;
 12. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów lub osób pełniących zastępstwo w czasie nieobecności dyrektora;
 13. prowadzenie spraw związanych z częścią oświatową subwencji ogólnej oraz  z rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej;
 14. przygotowanie ocen dyrektorów szkół i przedszkoli;
 15. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
 16. dofinansowanie konkursów, turniejów, akcji edukacyjnych organizowanych przez gminne placówki oświatowe oraz żłobek;
 17. organizacja imprez i uroczystości oświatowych;
 18. przygotowywanie wniosków o nagrody Kuratora, Ministra Edukacji Narodowej  i odznaczenia państwowe;
 19. koordynacja spraw związanych z wyprawką szkolną;
 20. koordynacja spraw związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 21. opracowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za dany rok szkolny, przedkładanej Radzie Miejskiej;
 22. koordynacja spraw związanych z rządowymi programami dla szkół i przedszkoli – wnioskowanie, weryfikacja oraz rozliczanie.