WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ (Symbol BMK)

  Naczelnik Wydziału - Mariusz Tarka

  tel. 91-416-20-11 wew. 208

  mail: mariusz.tarka@gryfino.pl

 1. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym,
  2. zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej według zasad i trybu określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także uchwałami Rady Miejskiej,
  3. realizacja zadań wynikających z ustawy o własności lokali,
  4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz bieżące utrzymanie cmentarza wojennego,
  5. utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy,
  6. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
  7. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
  8. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
  9. współdziałanie z zarządami dróg publicznych w zakresie utrzymania czystości dróg i zieleni,
  10. organizacja funkcjonowania transportu publicznego na terenie gminy,
  11. realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie wydawania dokumentów uprawniających przewoźników do wykonywania autobusowej komunikacji zbiorowej,
  12. prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  13. realizacja programu usuwania azbestu.
  14. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,