WYDZIAŁ URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH (Symbol USC.SO)

  Naczelnik: Aneta Raciborska

  tel. 91-416-20-11 wew. 201

         

 1.  Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich dzieli się na:
 1. Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC), mail: usc@gryfino.pl     tel. 91-416-20-11-wew. 203
 2. Referat Spraw Obywatelskich (symbol SO). mail: wybory@gryfino.pl     tel. 91-416-20-11-wew. 204
 1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
  1. przyjmowanie zapewnień o chęci wstąpienia w związek małżeński wraz z dokumentami wynikającymi z przepisów określonych prawem,
  2. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,
  3. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla małżeństw wyznaniowych,
  4. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
  5. sporządzanie testamentów allograficznych,
  6. sporządzanie w księgach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, oświadczeń stron i zawiadomień z innych Urzędów Stanu Cywilnego, odpisów aktów stanu cywilnego, protokołów, innych zagranicznych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktów,
  7. przyjmowanie oświadczeń o: uznaniu dziecka przez ojca, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, wyborze nazwisk przy zawieraniu małżeństwa, powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o zmianie nadanego już imienia dziecka,
  8. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o stanie cywilnym,
  9. transkrypcja, rejestracja aktów sporządzonych za granicą, odtwarzanie aktów potwierdzających zdarzenia, które miały miejsce za granicą, nanoszenie w aktach wzmianek i przypisków pochodzących od państw obcych, prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego, skrócenie ustawowego okresu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa, unieważnienia wzmianek w aktach stanu cywilnego,
  10. wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,
  11. współpraca z Referatem Spraw Obywatelskich oraz biurami ewidencji i urzędami stanu cywilnego na terenie kraju w zakresie zmian stanu cywilnego osób lub zmian w akcie stanu cywilnego,
  12. przygotowywanie i obsługa uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego i setnych urodzin,
  13. występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dla obywateli polskich,
  14. prowadzenie rejestru uznań,
  15. współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
  16. prowadzenie archiwum dla dokumentów stanu cywilnego.
 2. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych,
  2. występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz dla cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. sporządzanie spisów wyborców oraz przygotowywanie projektów uchwał w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla stałych i odrębnych obwodów głosowania,
  4. prowadzenie rejestru wyborców,
  5. organizowanie i koordynowanie działań związanych z przeprowadzaniem spisów powszechnych ludności,
  6. załatwianie spraw związanych z zameldowaniem i nabywaniem obywatelstwa przez osoby zapraszane przez władze gminy do osiedlenia się w ramach repatriacji,
  7. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej”.