UCHWAŁA NR XXI/294/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom.

UCHWAŁA NR XXI/294/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 

w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym  Gminy Gryfino – sołectwom.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz.1806,  z  2003 r.  Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się co następuje:

§ 1. Nadajesię statuty niżej wymienionym sołectwom, stanowiące załączniki 1 - 27 do  uchwały:

 
  1) Borzym     - załącznik  Nr 1
  2) Bartkowo - załącznik  Nr 2
  3) Chwarstnica - załącznik  Nr 3
  4) Chlebowo - załącznik  Nr 4
  5) Czepino - załącznik  Nr 5
  6) Drzenin - załącznik  Nr 6
  7) Dołgie - załącznik  Nr 7
  8) Daleszewo - załącznik  Nr 8
  9) Gardno - załącznik  Nr 9
10) Krzypnica - załącznik  Nr 10
11) Krajnik - załącznik  Nr 11
12) Mielenko Gryfińskie - załącznik  Nr 12
13) Nowe Czarnowo - załącznik  Nr 13
14) Pniewo - załącznik  Nr 14
15) Radziszewo - załącznik  Nr 15
16) Sobieradz - załącznik  Nr 16
17) Steklno - załącznik  Nr 17
18) Steklinko - załącznik  Nr 18
19) Sobiemyśl - załącznik  Nr 19
20) Stare Brynki - załącznik  Nr 20
21) Wełtyń - załącznik  Nr 21
22) Wirów - załącznik  Nr 22
23) Wysoka Gryfińska - załącznik  Nr 23
24) Włodkowice - załącznik  Nr 24
25) Żabnica - załącznik  Nr 25
26) Żórawie - załącznik  Nr 26
27) Żórawki - załącznik  Nr 27

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/206/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2000r. w sprawie przyjęcia statutu sołectw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni  po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE
(do uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom )

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadzona ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta  (Dz.U. Nr 113 poz. 984 z późniejszymi zmianami) wprowadziła jednoosobowy organ wykonawczy gminy – wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Obowiązujące dotychczas statuty sołectw nadane sołectwom uchwałą Nr XV/206/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2000 r. w treści swych postanowień zawierają zapisy przywołujące były Zarząd Miasta i Gminy, jako organ wykonawczy gminy uprawniony do np. zwołania zebrania wiejskiego, zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.
Ponadto, treść  statutu wymagała doprecyzowania niektórych jego postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący  np. wybory uzupełniające organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
Przepis 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na radę gminy obowiązek określenia  statutu jednostki pomocniczej, po przeprowadzeniu konsultacji z jej mieszkańcami.
Rada Miejska, uchwałą Nr  XVI/235/03 z dnia  30 grudnia 2003 r.  określiła zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki.
Burmistrz Miasta i Gminy zarządzeniem Nr 5/04 z dnia 9 stycznia 2004 r. wskazał tryb przeprowadzenia i termin, do którego konsultacje winny być przeprowadzone. Do dnia 23 lutego 2004r. we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, których przedmiotem był projekt statutu sołectwa przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Zestawienie wyników konsultacji przedstawia załącznik 1 do uzasadnienia.

I. Według stanu na miesiąc luty 2004 r., na 27 sołectw,  uchwały wyrażające opinię pozytywną o projekcie statutu podjęło 25 sołectw.

Mieszkańcy dwóch sołectw  tj. sołectwa Pniewo oraz sołectwa Radziszewo podjęli uchwały wyrażające opinię negatywną o projekcie.

Mieszkańcy sołectwa Pniewo w dniu 20 lutego br. przedłożyli  własny projekt statutu sołectwa.  Projekt ten został przekazany do oceny Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Judka . Liczne uwagi  prawnika  Kancelarii zawiera załącznik 2 do uzasadnienia ( wraz z projektem statutu sporządzonym przez mieszkańca Pniewa).
Uwagi do omawianego projektu statutu , w części dotyczącej gospodarki finansowej sołectwa Pniewo, wniosła  także Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino – załącznik 3 do uzasadnienia.

Paragraf 4 cytowanej wyżej uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażania opinii o projekcie statutu jednostki stanowi: cytat -  „ Opinie mieszkańców nie wiążą  Rady Miejskiej przy podejmowaniu uchwały i stanowią dla niej formę opiniodawczą”. W związku z powyższym od woli Rady zależne jest przyjęcie projektu statutu sołectwa Pniewo w wersji sporządzonej przez mieszkańca, po uwzględnieniu uwag wniesionych przez prawnika oraz Skarbnika Miasta i Gminy,  bądź nadanie statutu temu sołectwu w wersji przygotowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Mieszkańcy sołectwa Radziszewo podjęli  uchwałę wyrażającą opinię negatywną o projekcie statutu sołectwa, lecz nie uzasadnili jej, nie wskazali w podjętej uchwale bądź w protokole z zebrania wiejskiego, do których postanowień projektu statutu mają zastrzeżenia. Nie przedłożyli także własnych propozycji uregulowań.

W związku z tym proponuje się nadanie statutu sołectwu Radziszewo w wersji przygotowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy.

II. Sołectwa: Wełtyń oraz Włodkowice zgłosiły poprawki do projektu statutu.

Wełtyń

1.   do § 1 projektu statutu: skreślić wyraz „Strzelczewo”.
Jest to miejscowość niezamieszkana od wielu lat. Miejscowość ta przypisana została do obszaru sołectwa uchwałą Rady Miejskiej Nr X/49/90 z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie podziału miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa.

Wniesiona poprawka spowodowała podjęcie czynności sprawdzających  celem ustalenia stanu faktycznego i prawnego sołectw oraz miejscowości położonych na ich obszarze. W ich wyniku ustalono, że:

Rada Miasta i Gminy w Gryfinie uchwałą Nr XXII/157/92 z dnia 3 stycznia 1992 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji nazw miejscowości istniejących tylko z nazwy ( niezamieszkałych) zaopiniowała pozytywnie propozycję ówczesnego Wojewody Szczecińskiego dotyczącą wykreślenia z rejestru istniejących miejscowości, miejscowości istniejących tylko z nazwy ( niezamieszkałych). Wykaz miejscowości niezamieszkanych, do wykreślenia, obejmuje miejscowości: Brudzewo, Głębina, Omólno, Robacznik, Siecino, Strzelczewo, Dysiek.

Mając na uwadze powyższe – zgłoszona poprawka jest zasadna.

W związku z takim stanem prawnym – przedłożone Radzie projekty statutów sołectw , do obszaru których były przypisane wymienione miejscowości niezamieszkane, nie zawierają nazw tych miejscowości.

Nadal jednak na terenie gminy są sołectwa, których skład tworzą miejscowości niezamieszkane, co potwierdza załącznik 4 do uzasadnienia.

Sołectwa te to:

  • Radziszewo  - miejscowość niezamieszkana Radziszewko,
  • Sobiemyśl     - miejscowość niezamieszkana Skrzynice.

Konkludując, należy uznać, że Radziszewko i Skrzynice były miejscowościami zamieszkanymi w roku 1992, tj. w czasie, gdy Rada Miasta i Gminy podejmowała rozstrzygnięcie w sprawie miejscowości niezamieszkanych.

Taki stan prawny nakazuje, aby wymienione miejscowości niezamieszkane
( Radziszewko  oraz Skrzynice) były  ujęte w projektach statutów tych sołectw, co też uczyniono.

2. Do § 7 pkt 3 projektu statutu – zgłoszono poprawkę: dopisać „ przy pomocy wsparcia finansowego gminy”.

O potrzebach finansowych sołectwa, w tym udziału gminy w realizacji tych potrzeb, traktuje § 36 ust. 2.

W redagowaniu tekstów aktów prawnych zasadą jest nie powtarzanie regulacji materii już raz uregulowanych w treści aktu.

Włodkowice

Zgłoszona poprawka dot. § 14 ust.1 i brzmi: „ udzielanie głosu sołtysowi na sesji na takich samych prawach jak radnemu”.

Kwestię przebiegu obrad Rady Miejskiej reguluje Statut Gminy Gryfino, a szczegółowo -§ 23 ust. 5 załącznika nr 5 – Regulamin Rady Miejskiej w Gryfinie.

Uwzględnienie zgłoszonej poprawki, zależne jest od woli Rady,  skutkowałoby zmianą Statutu Gminy.

Sporządziła: 
Krystyna Więch