UCHWAŁA Nr XX/279/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek.

    

UCHWAŁA NR XX/279/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004 r.
 

w  sprawie  podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek.

Na podstawie art.5 ust.1 i 2, art. 35 ust.1, art.40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984;  Nr 153 poz.1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się co następuje:

§  1. Tworzy się sołectwo Parsówek w drodze podziału sołectwa Sobiemyśl.

§ 2. Nadaje się statut sołectwu Parsówek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Załącznik  do uchwały
Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia  25 marca  2004 r.  

 

Statut Sołectwa  PARSÓWEK 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Ogół mieszkańców miejscowości Parsówek  tworzy  samorząd mieszkańców sołectwa.
 2. Nazwa sołectwa brzmi: Sołectwo  Parsówek.

§ 2

 1. Sołectwo Parsówek jest jednostką pomocniczą Gminy Gryfino zwanej dalej  „Gminą”.
 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);
  2. Statutu Gminy Gryfino;
  3. niniejszego  statutu.

§ 3. Sołectwo Parsówek  obejmuje swoim obszarem działania miejscowość Parsówek.

§ 4. Sołectwo  tworzy, łączy, dzieli lub znosi Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza  lub mieszkańców,  po przeprowadzeniu konsultacji z nimi podczas zebrania wiejskiego zwołanego przez Burmistrza.

§ 5. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

 

II. CELE, ZADANIA SOŁECTWA

§ 6. Celem sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców  sołectwa.

§7. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców, a  w szczególności:

 • udział mieszkańców w rozpatrywaniu spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa,
 • gospodarowanie mieniem gminnym, o ile zostało ono przekazane sołectwu i jego właściwe wykorzystanie,
 • organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, upowszechniania sportu, kultury i edukacji.

§ 8. Zadania określone w § 7 sołectwo realizuje poprzez:

 1. opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
 2. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
 3. występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa,
 4. współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.
 

III. ORGANY SOŁECTWA

§ 9

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
 2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania, o których mowa w § 17 statutu.

§ 10

 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
 2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
  1. wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołanie;
  2. ustalenie liczby rady sołeckiej na kadencję;
  3. dokonywanie okresowych ocen pracy sołtysa i rady sołeckiej;
  4. wyrażanie stanowiska, opinii w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie   stanowiska  wystąpi organ Gminy bądź inne jednostki;
  5. określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
  6. określenie potrzeb finansowych sołectwa na rok budżetowy w celu  realizacji potrzeb z zakresu kultury, sportu i wypoczynku oraz  innych związanych z miejscem zamieszkania.

§ 11.  W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką.

§ 12

 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
 2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
 3. Pełnienie funkcji sołtysa oraz członka rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 13. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy:

 1. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu   poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;
 2. zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeżeniem § 25 ust. 1;
 3. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 4. kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego,  uchwał i zarządzeń organów gminy;
 5. współdziałanie z Burmistrzem w zakresie wykonywania zadań określonych w  powszechnie obowiązujących przepisach prawa  i innych przepisach szczególnych a dot. m.in. obronności, ochrony przeciwpożarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków;
 6. uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza;
 7. składanie,  w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku poprzedniego, rocznych informacji na zebraniach wiejskich z działalności sołtysa i rady sołeckiej;
 8. występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczącymi poprawy funkcjonowania życia społeczności wiejskiej,
 9. prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa.

§ 14.

 1. Sołtys  może:
  1. uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosowania,
  2. zabierać głos na sesjach Rady Miejskiej -  po uzyskaniu zgody Przewodniczącego  Rady (w myśl  postanowień  Statutu Gminy Gryfino).
 2. Rada Miejska, w drodze odrębnej uchwały, może ustanowić zasady na jakich sołtysowi   będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
 3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
 4. Burmistrz zaprasza sołtysa na posiedzenia, na których rozpatrywane są sprawy sołectwa.

§ 15.

 1.  Rada sołecka ma charakter opiniodawczo-doradczy i składa się z 3 – 5 osób.
 2. Do obowiązków i kompetencji rady sołeckiej należy:
  1. współdziałanie  z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
  2. nicjowanie działań społecznie-użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, pomocy sąsiedzkiej.
 3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

§ 16. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru i upływa z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.

 

IV. ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 17. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa. Prawo do głosowania posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający na nim z zamiarem stałego pobytu  i posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 18

 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane  z inicjatywy sołtysa, Burmistrza, Rady Miejskiej  lub na  pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych  do udziałuw głosowaniu.  Zebranie winno zostać zwołane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 3. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest zwoływane, określenie daty, godziny, miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad.
 4. Zawiadomienie o zebraniu podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 19.  O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

 1. dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, jednak nie mniej niż 10 osób;
 2. uchwały zebrania wiejskiego zapadają jawnie, zwykłą większością głosów.

§ 20.

 1. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 prowadzi sołtys.
 2. W przypadku nieobecności sołtysa trwającej dłużej niż 20 dni zebranie wiejskie prowadzi z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 członek rady sołeckiej wskazany przez burmistrza.
 3. Sołtys lub członek rady sołeckiej składa  zebraniu wiejskiemu sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii poprzedniego zebrania.

§ 21.

 1. W głosowaniu udział biorą jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa, o których
  mowa w § 17.
 2. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie przewodniczący zebrania.

§ 22. W zebraniu wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz  lub upoważnione przez niego osoby do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 23. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:

 1. datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w  przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
 2. liczbę mieszkańców biorących udział w  zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
 3. nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich funkcji;
 4. sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
 5. przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
 6. uchwały podjęte w trakcie zebrania;
 7. podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

§ 24. Protokół z zebrania sołtys  przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni po odbyciu    zebrania.

 

V. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 25

 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza i zwołuje Burmistrz w terminie do 6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową kadencję. Zebraniu przewodniczy Burmistrz lub jego zastępca bądź radny wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu wyborczego zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  w sposób określony w § 18 ust. 3 i 4.

§ 26

 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym jest mniej niż 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, zwołanym po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania. Liczba obecnych mieszkańców uprawnionych do głosowania  nie może być mniejsza niż 10 osób.
 3. Listę pomocniczą mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
 4. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania ( dla wyboru sołtysa i wyboru rady sołeckiej) opatrzone pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy.

§ 27. Prawomocność wyborczego zebrania wiejskiego  stwierdza jego przewodniczący.

§ 28.

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
  1. przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
  2. przeprowadzenie głosowania;
  3. ustalenie wyników głosowania;
  4. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
  5. ogłoszenie wyników wyborów.
 3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 29

 1. Komisja skrutacyjna w pierwszej  kolejności przeprowadza wybory sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na sołtysa mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uczestników uprawnionych do głosowania ( kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Głosowanie jest tajne. Głosujący wpisuje na karcie do głosowania nazwisko i imię kandydata, na którego oddaje swój głos.
 3. Nieważne są karty do głosowania: przedarte lub inne niż ustalono.
 4. Jeżeli głosujący umieści na karcie do głosowania więcej niż jedno nazwisko, głos otrzymuje kandydat, którego nazwisko zostało umieszczone na pierwszym miejscu.
 5. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.
 6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów ważnych  Komisja skrutacyjna  przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie określonym w ust. 2 -5.

§ 30.

 1. Komisja skrutacyjna w drugiej kolejności przeprowadza wybory rady sołeckieji przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na członka rady sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania  (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka rady sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne  i bierne prawo wyborcze.
 2. Głosowanie jest tajne. Głosujący wpisuje na karcie do głosowania nazwiska i imiona wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie nie większej niż ustalona przez zebranie wiejskie liczebność rady sołeckiej.
 3. Jeżeli głosujący umieści na karcie do głosowania  większą liczbę nazwisk niż liczba mandatów do obsadzenia, głosy otrzymują ci kandydaci, których nazwiska zostały umieszczone w pierwszej kolejności odpowiadającej liczebności rady sołeckiej.
 4. Nieważne są karty do głosowania: przedarte lub inne niż ustalono.
 5. Członkami rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów   ważnych.
 6. W przypadku uzyskania równej liczby głosów  przez dwóch lub więcej kandydatów,Komisja skrutacyjna przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2 5.

§ 31.

 1. Druki protokołów głosowania dla komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
 2. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać:
  1. skład osobowy;
  2. datę przeprowadzonych wyborów;
  3. liczbę osób uczestniczących w wyborczym zebraniu wiejskim;
  4. nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
  5. liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych;
  6. liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
  7. stwierdzenie wyniku glosowania.
 3. Protokół głosowania podpisują przewodniczący zebrania i członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 32

 1. Z wyborczego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, którego integralną część stanowią protokoły komisji skrutacyjnej, uchwały podjęte przez zebranie wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
 2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego zebrania wiejskiego i protokolant.
 3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

VI. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

§ 33

 1. Sołtys  oraz członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
 2. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
  1. śmierci;
  2. zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej;
  3. odwołania przed upływem kadencji,
  4. utraty prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego).
 3. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może wystąpić grupa co najmniej 10 mieszkańców sołectwa, którym przysługuje prawo wybierania do Rady Miejskiej lub Burmistrz. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
 4. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji  jest podejmowana w głosowaniu tajnym  - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
 5. Wybory uzupełniające sołtysa   przeprowadza się analogicznie jak w § 25 – 32 niniejszego statutu.
 6. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

§ 34. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa
 z dniem upływu kadencji organu wykonawczego sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych na podstawie § 25.

 

MIENIE GMINNE

§ 35.

 1. Na wniosek sołectwa burmistrz  może przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie  sołectwa.
 2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieżący zarząd przekazanym mieniem gminnym.
 3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.
 

VIII. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 36.

 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
 2. Potrzeby finansowe sołectwa, o których mowa w § 10 ust.2 pkt 7, będą ujęte w budżecie Gminy każdego roku budżetowego na podstawie wniosku sołectwa złożonego  do dnia 30 września roku  poprzedzającego  uchwalenie budżetu.

 

IX. NADZÓR I KONTROLA  NAD SOŁECTWEM

§ 37.

 1. Nadzór nad działalnością sołectwa  sprawuje Rada Miejska dokonując co najmniej raz w kadencji oceny jego funkcjonowania
 2. Kontrolę nad bieżącą działalnością sołectwa  na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności sprawuje Burmistrz.

§ 38. Organy nadzoru  i kontroli mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.  

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy oraz obowiązujących ustaw.
 2. Zmian statutu dokonuje  Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały.