Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji nadzwyczajnej w dniu 20 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lipca  2006 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji nadzwyczajnej w dniu 20 lipca 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 20 lipca 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział / jednostka:
LIV/656/06 Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na szkodę skarżącego Biuro Obsługi Rady i Burmistrza,

Wydz. Planowania Przestrz.,
Aktywizacji   Gospodarczej
i Inwestycji

LIV/657/06 Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza, Anny Hładki-Kowal i Pawła Kowala na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza,

Wydz. Planowania Przestrz.,
Aktywizacji   Gospodarczej
i Inwestycji

LIV/658/06 Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza,

Wydz. Planowania Przestrz.,
Aktywizacji   Gospodarczej
i Inwestycji

LIV/659/06 Uchylenie uchwały Nr XXXII/437/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa Wydz. Planowania Przestrz.,
Aktywizacji   Gospodarczej
i Inwestycji
LIV/660/06 Uchylenie uchwały Nr LIII/655/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 20 lipca 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat