Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-30/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz ustalenia procedury jego aktualizacji.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2006 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-30/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz ustalenia procedury jego aktualizacji

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0152-30/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz ustalenia procedury jego aktualizacji wprowadza się następujące zmiany:

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

 1. Za treść karty informacyjnej usługi, jej aktualizację oraz wzór wniosku dla danej usługi odpowiedzialność ponosi kierownik merytorycznej komórki organizacyjnej.
 2. Wprowadza się obowiązek analizowania funkcjonowania Katalogu Usług w celu zapewnienia stałego doskonalenia usług realizowanych przez Urząd pod kątem potrzeb i oczekiwań interesantów Urzędu.
 3. Aktualizacja karty informacyjnej usługi następuje w trybie określonym w Procedurze opracowania, ewidencjonowania i aktualizacji Katalogu Usług, stanowiącej załącznik do zarządzenia.”

W rozdziale IV załącznika do zarządzenia dodaje się pkt 3,4 i 5 w brzmieniu:

 1. „ Wprowadza się system dotyczący przeprowadzania badania funkcjonowania Katalogu Usług, którego celem jest analiza wyników, sformułowanie wniosków oraz ich realizacja.
 2. W zakres systemu wchodzi:
  1. przeprowadzanie ogólnej ankietyzacji interesantów odnośnie funkcjonowania kart usług,
  2. zbieranie informacji od właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych odnośnie funkcjonowania kart usług w praktyce,
  3. przeprowadzanie szczegółowej ankietyzacji interesantów przez poszczególne komórki organizacyjne w zakresie realizowanych usług.
 3. Badanie funkcjonowania Katalogu Usług o którym mowa w pkt 3 przeprowadza się raz w roku w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni przez okres kolejnych dwóch lat, a po upływie tego okresu w zależności od zakresu dokonywanych zmian nie rzadziej niż raz na trzy lata.”

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem Gminy Gryfino do drugiego etapu akcji Przejrzysta Polska której celem jest m. in. realizacja zadania obligatoryjnego pn. „Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania Katalogu Usług” zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do zarządzenia celem dostosowania do standardów wykonania zadania.

 

 

Sporządził: Zespół ds. Realizacji Zasady Przejrzystości

 1. Teresa Drążek
 2. Justyna Satanowska
 3. Janina Major