Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-68/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych.

    

ZARZĄDZENIE NR 0152-68/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2006 r.


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych.

Na podstawie §7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatowych.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję w następującym składzie:

  1. Stanisław Szydłowski - przewodniczący Komisji
  2. Maria Waszczyk - członek Komisji
  3. Henryk Nowakowski - członek Komisji

§ 3. Rozpoczęcie przeprowadzenia inwentaryzacji ustalam na dzień 01 stycznia 2007 r., a zakończenie na dzień 10 stycznia 2007 r.

§ 4. Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującą Instrukcją Inwentaryzacyjną przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5. Ustalam termin zakończenia i rozliczenia zadania do dnia 11 stycznia 2007 r.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

Uzasadnienie

W związku z wytycznymi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego należy przeprowadzić roczną inwentaryzację z wykorzystania posiadanych bloczków mandatów karnych. W związku z tym sporządzono Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji oraz powołano komisję inwentarzową.