Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-28/06 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-28/06
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w składzie:

  • Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
  • Ewa Urbańska – Członek Komisji
  • Beata Makowska - Członek Komisji
  • Magda Kłaczkiewicz – Członek Komisji

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

§3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z rozstrzygnięciem niniejszego konkursu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zasadnym jest powołanie Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu.

W skład Komisji proponuję powołać:

  • Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
  • Ewa Urbańska – Członek Komisji
  • Beata Makowska - Członek Komisji
  • Magda Kłaczkiewicz– Członek Komisji

Sporządziła:
Ewa Urbańska